Stat och marknad

Forskningsområdet stat och marknad samlar forskare som studerar ekonomisk utveckling, legala reformer och marknadsrelationer i Ryssland och det post-sovjetiska området. I detta omfattas den makroekonomiska utvecklingen där storföretagen inom gas och olja står i centrum. Men också den ekonomiska utvecklingen på lokal nivå, där små- och medelstora företag verkar och där de enskilda hushållens ekonomi många gånger avgörs, är i fokus. Hur har myndigheter, byråkrater och företagare anpassat sig till den förändrade lagstiftningen? På vilka sätt har tidigare statligt ägda företag klarat övergången till ett annat system? Enskilda hushålls ekonomiska överlevnadsstrategier är likaså centrala.

Forskningsledare för temat är Stefan Hedlund. Prof. i öststatsforskning

Rysslands grannländer

I det tematiska området Rysslands grannländer studeras den postsovjetiska utvecklingen med utgångspunkt i de sociala, politiska och ekonomiska omvandlingsprocesser som har präglat dessa länder. Geografiskt täcker detta område in de Baltiska staterna, Ukraina, Georgien, Moldavien, Kirgizistan, Azerbajdzjan, Armenien, Kazakstan, Turkmenistan, Tadzjikistan, Uzbekistan och Vitryssland. De centrala problem som studeras rör frågor som rör internationellt och regionalt samarbete, EU:s och NATO:s östutvidgningar, energipolitik, terrorism och etniska konflikter samt typ av politisk regim och demokratisering. Av lika centralt intresse är språkfrågor, språkpolitik, minoritetspolitik och diasporafrågor samt frågor som rör gränsöverskridande minoriteter, historiskt minne, och etnicitet utifrån ett historiskt, kulturellt, politiskt och socialt perspektiv. Analytiskt spänner detta tematiska område över flera discipliner, såsom av statskunskap, freds och konfliktforskning, internationella studier, kulturgeografi och demografi, sociologi, antropologi, historia och språkvetenskap.

Forskningsledare för temat är Dr. Matthew Kott
 

Identitetsformation

Målet med forskningsområdet Identitetsformation är att i en tvärvetenskaplig och internationell miljö bedriva kvalificerade forskningsprojekt som studerar de olika processer kännetecknande för Rysslands nya politiska, sociala och kulturella identitet. Vilka aktörer formar Rysslands självförståelse? Vilka identitetsskapande mekanismer är viktiga? Vilka olika identiteter konkurrerar om den politiska och den kulturella arenan? Vilken roll spelar Europa i de identitetsprocesser som pågår i Ryssland? Dessa och andra frågor bearbetas utifrån skilda vetenskapliga perspektiv. Bland dessa är antropologi, filosofi, idéhistoria, litteraturvetenskap, religionsvetenskap, rättsvetenskap, språkvetenskap och statsvetenskap.
Ett antal identitetsmarkörer såsom etnicitet, genus, makt, religion och språk studeras inom ramen för temat. Olika uppfattningar om Rysslands identitet, som inkluderar skilda tolkningar av centrum och periferi liksom skilda ideologiska visioner om landets roll i den nya geopolitiska situationen, kommer att närmare granskas av svenska och internationella forskare inom området Identitetsformation. Av särskilt intresse inom detta forskningsområde är frågan om karaktären hos diskursen om mänskliga rättigheter i Ryssland.
En uttalad ambition inom området är att genom avancerade studier av de identitetsskapande processerna bidra till en djupare förståelse av utvecklingen i Ryssland liksom till teoretisk utveckling inom de vetenskapliga discipliner som representeras inom området.

Forskningsledare för temat är Elena Namli. Prof. i teologisk etik